FNBSB

304954808 457028219804054 2642785670681262604 n
0 02 03 02da7ef449d1f972d0de0801458de14ad0cd100c1e114ca578cc41778ebe7019 277eb6c3ee3
0 02 03 3ae1f6e017ca14cf7fc2a96b3f3427b6d138bb5a57c21c1cfddcd6e95198c4b7 277eca7aba0
0 02 03 3da6a11ea69640ec3a93436078b4ce012e93799ff9d924f99a48a366d9a095a7 277eca7ca02
0 02 03 65accc05e6989c1c4ee596c7183f0b8c59a3a31d27ab24ac598cc9899e05555d 277ecbdb014
0 02 03 79db59c22bb42f8ed6d320bf7ad84610947147c94ba4a36d8514cc41b0681b2b 277eb6c308a
0 02 03 93ccf4b3642a156eebc3d3a6adb1d3ac9180cddfc7174d2b179ec05c4dbdd5da 277eca7f53d
0 02 03 707f1808468264293aef7dc292a7363af653df5ceae734286806dd4bb357dea4 277ecbd627e
0 02 03 805f2ce52281215f3beee42e5c68e988eaceb6d246eabf0bd7b0b1cc3e17b70b 277eca79b36
0 02 03 3625fcb8c1ae7b919d194ebae3f84b54d0cfa05764c8dd1df5ac855f021c757b 277ecbd00b4
0 02 03 9590d67840ee134e0f06f6470675f630e616506d4bb7dfe3012990ce17b24d05 277ecbdaba2
0 02 03 b7b743ca485bc2f221a60573a88d046fe01b0432d28eb5b9bf3b964143393f20 277eb6c2d63
0 02 03 b95aeae0647c2c1658a82378b4d40adf41d9a528efd90b46cf6c3579ae449efd 277eb6c5f04
0 02 03 be3df59fa6ddd1e90fdedd47aa1b25d9421c2ca500c907248d0707e08ab37626 277eca7d57a
0 02 03 e5a2f22e6760de12857ea5d5b55bb012e29a79dd8ae40372f08fef7ee471e960 277eca404a8
0 02 03 eaff91bab3a9f56fc3fcabc7e995b03c92e6b27f7e9e792e1e15e907e0e950d6 277ecbd7332
0 02 03 f61ac56b491ad8ee08da44ad4d86c52a761e0e69a0d7067a5cae33f0128d2545 277eca7ea3a
0-02-03-02da7ef449d1f972d0de0801458de14ad0cd100c1e114ca578cc41778ebe7019_277eb6c3ee3
0-02-03-3ae1f6e017ca14cf7fc2a96b3f3427b6d138bb5a57c21c1cfddcd6e95198c4b7_277eca7aba0
0-02-03-3da6a11ea69640ec3a93436078b4ce012e93799ff9d924f99a48a366d9a095a7_277eca7ca02
0-02-03-65accc05e6989c1c4ee596c7183f0b8c59a3a31d27ab24ac598cc9899e05555d_277ecbdb014
0-02-03-79db59c22bb42f8ed6d320bf7ad84610947147c94ba4a36d8514cc41b0681b2b_277eb6c308a
0-02-03-93ccf4b3642a156eebc3d3a6adb1d3ac9180cddfc7174d2b179ec05c4dbdd5da_277eca7f53d
0-02-03-707f1808468264293aef7dc292a7363af653df5ceae734286806dd4bb357dea4_277ecbd627e
0-02-03-805f2ce52281215f3beee42e5c68e988eaceb6d246eabf0bd7b0b1cc3e17b70b_277eca79b36
0-02-03-3625fcb8c1ae7b919d194ebae3f84b54d0cfa05764c8dd1df5ac855f021c757b_277ecbd00b4
0-02-03-9590d67840ee134e0f06f6470675f630e616506d4bb7dfe3012990ce17b24d05_277ecbdaba2
0-02-03-b7b743ca485bc2f221a60573a88d046fe01b0432d28eb5b9bf3b964143393f20_277eb6c2d63
0-02-03-b95aeae0647c2c1658a82378b4d40adf41d9a528efd90b46cf6c3579ae449efd_277eb6c5f04
0-02-03-be3df59fa6ddd1e90fdedd47aa1b25d9421c2ca500c907248d0707e08ab37626_277eca7d57a
0-02-03-e5a2f22e6760de12857ea5d5b55bb012e29a79dd8ae40372f08fef7ee471e960_277eca404a8
0-02-03-eaff91bab3a9f56fc3fcabc7e995b03c92e6b27f7e9e792e1e15e907e0e950d6_277ecbd7332
0-02-03-f61ac56b491ad8ee08da44ad4d86c52a761e0e69a0d7067a5cae33f0128d2545_277eca7ea3a
previous arrow
next arrow

FNBSB​

देशभर छरिएर रहेका पुस्तक, स्टेसनरी तथा मसलन्द सामग्रीहरुका उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक तथा खुद्रा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन “नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ”को स्थापना २०६२ पौष २८ गते भएको थियो । पुस्तक तथा विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरुको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुको हित संरक्षण गर्दै शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा राज्यलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ यो संस्थाको गठन भएको हो । स्थापना कालदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ एक सवल, स्थापित व्यावसायिक छाता सङ्गठनको रुपमा परिचित छ ।
थप पढ्नुहोस्

Latest Projects

We frequently launch projects to provide the best products to our

customers and experiment with different methods

0 02 03 b95aeae0647c2c1658a82378b4d40adf41d9a528efd90b46cf6c3579ae449efd 277eb6c5f04

दशौ राष्ट्रिय पुस्तक दिवस कार्यक्रम २०७९

0 02 03 f61ac56b491ad8ee08da44ad4d86c52a761e0e69a0d7067a5cae33f0128d2545 277eca7ea3a

शैक्षिक सामाग्री वितरण कार्यक्रम

Simple Solution

As we provide fresh and home grown products, you are always welcome to explore our natural product lines and opt for the healthy food habit easily.
0 02 03 02da7ef449d1f972d0de0801458de14ad0cd100c1e114ca578cc41778ebe7019 277eb6c3ee3
0 02 03 3ae1f6e017ca14cf7fc2a96b3f3427b6d138bb5a57c21c1cfddcd6e95198c4b7 277eca7aba0
0 02 03 3da6a11ea69640ec3a93436078b4ce012e93799ff9d924f99a48a366d9a095a7 277eca7ca02
0 02 03 65accc05e6989c1c4ee596c7183f0b8c59a3a31d27ab24ac598cc9899e05555d 277ecbdb014
0 02 03 79db59c22bb42f8ed6d320bf7ad84610947147c94ba4a36d8514cc41b0681b2b 277eb6c308a
0 02 03 93ccf4b3642a156eebc3d3a6adb1d3ac9180cddfc7174d2b179ec05c4dbdd5da 277eca7f53d
0 02 03 707f1808468264293aef7dc292a7363af653df5ceae734286806dd4bb357dea4 277ecbd627e
0 02 03 805f2ce52281215f3beee42e5c68e988eaceb6d246eabf0bd7b0b1cc3e17b70b 277eca79b36
0 02 03 3625fcb8c1ae7b919d194ebae3f84b54d0cfa05764c8dd1df5ac855f021c757b 277ecbd00b4
0 02 03 9590d67840ee134e0f06f6470675f630e616506d4bb7dfe3012990ce17b24d05 277ecbdaba2
0 02 03 b7b743ca485bc2f221a60573a88d046fe01b0432d28eb5b9bf3b964143393f20 277eb6c2d63
0 02 03 b95aeae0647c2c1658a82378b4d40adf41d9a528efd90b46cf6c3579ae449efd 277eb6c5f04
0 02 03 be3df59fa6ddd1e90fdedd47aa1b25d9421c2ca500c907248d0707e08ab37626 277eca7d57a
0 02 03 e5a2f22e6760de12857ea5d5b55bb012e29a79dd8ae40372f08fef7ee471e960 277eca404a8
0 02 03 eaff91bab3a9f56fc3fcabc7e995b03c92e6b27f7e9e792e1e15e907e0e950d6 277ecbd7332
0 02 03 f61ac56b491ad8ee08da44ad4d86c52a761e0e69a0d7067a5cae33f0128d2545 277eca7ea3a
0-02-03-02da7ef449d1f972d0de0801458de14ad0cd100c1e114ca578cc41778ebe7019_277eb6c3ee3
0-02-03-3ae1f6e017ca14cf7fc2a96b3f3427b6d138bb5a57c21c1cfddcd6e95198c4b7_277eca7aba0
0-02-03-3da6a11ea69640ec3a93436078b4ce012e93799ff9d924f99a48a366d9a095a7_277eca7ca02
0-02-03-65accc05e6989c1c4ee596c7183f0b8c59a3a31d27ab24ac598cc9899e05555d_277ecbdb014
0-02-03-79db59c22bb42f8ed6d320bf7ad84610947147c94ba4a36d8514cc41b0681b2b_277eb6c308a
0-02-03-93ccf4b3642a156eebc3d3a6adb1d3ac9180cddfc7174d2b179ec05c4dbdd5da_277eca7f53d
0-02-03-707f1808468264293aef7dc292a7363af653df5ceae734286806dd4bb357dea4_277ecbd627e
0-02-03-805f2ce52281215f3beee42e5c68e988eaceb6d246eabf0bd7b0b1cc3e17b70b_277eca79b36
0-02-03-3625fcb8c1ae7b919d194ebae3f84b54d0cfa05764c8dd1df5ac855f021c757b_277ecbd00b4
0-02-03-9590d67840ee134e0f06f6470675f630e616506d4bb7dfe3012990ce17b24d05_277ecbdaba2
0-02-03-b7b743ca485bc2f221a60573a88d046fe01b0432d28eb5b9bf3b964143393f20_277eb6c2d63
0-02-03-b95aeae0647c2c1658a82378b4d40adf41d9a528efd90b46cf6c3579ae449efd_277eb6c5f04
0-02-03-be3df59fa6ddd1e90fdedd47aa1b25d9421c2ca500c907248d0707e08ab37626_277eca7d57a
0-02-03-e5a2f22e6760de12857ea5d5b55bb012e29a79dd8ae40372f08fef7ee471e960_277eca404a8
0-02-03-eaff91bab3a9f56fc3fcabc7e995b03c92e6b27f7e9e792e1e15e907e0e950d6_277ecbd7332
0-02-03-f61ac56b491ad8ee08da44ad4d86c52a761e0e69a0d7067a5cae33f0128d2545_277eca7ea3a
previous arrow
next arrow
Screenshot 2023 01 19 at 8.32.40 AM
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूबाट सुन्नुहोस्

ब्लग र अपडेटहरू

केन्द्रीय अध्यक्षको सन्देश

हाम्रो अध्यक्षज्यूले हाम्रो संगठनको बारेमा के भनिरहेका छन् सुन्नुहोस्

Screenshot 2023 03 20 at 6.42.44 PM

अत्यधिक सिफारिश

"म लाखौं दिमागमा मुस्कान ल्याउने एउटा उपयोगी एप विकास गर्ने विचार लिएको हुँ। SaaSByte को टोलीले मेरो कथाको पक्ष सुनेको छ र यसलाई अन्तरक्रियात्मक अनुप्रयोगमा परिणत गरेको छ। म यो कम्पनीलाई पनि सुझाव दिनेछु।"

 

सञ्जय कुमार चौधरी

फोटो बुक